• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  รับการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  รับการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA  ประจำปีการศึกษา 2563


     วันที่ 16 สิงหาคม 2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะประจำปีการศึกษา 2563 ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ในการประเมินผลและการติดตามตรวจคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในด้านการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นประธานกรรมการตรวจฯ พร้อมด้วย อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีอาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นผู้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งบรรยากาศการประเมินค่อยข้างเป็นกันเอง มีการสัมภาษณ์ทั้งอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า เพื่อได้นำคำติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุผลตามพันธกิจของมหา วิทลัยต่อไป

 

Date: 
Monday, August 16, 2021 - 19:15