• ภาษาไทย
    • English

BIM Camp ค่ายเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 5

 ดาวน์โหลดโปสเตอร์

BIM Camp ค่ายเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 5

นักเรียนที่ผ่านกิจกรรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อศึกษาต่อในแขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

"เรียนฟรี

มีรายได้ระหว่างเรียน

จบแล้วมีงานทำทันทีกับ"

 

Business Innovation Management

คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ 

-

-

-