• ภาษาไทย
    • English

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565" โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้ กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการพบนักศึกษาใหม่จากทุกสังกัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งท่านผู้อำนวยการ  ฯ ได้มีโอกาสร่วมให้การต้อนรับและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ดังที่กล่าวมาข้างต้นส่วนของกิจกรรมในช่วงบ่ายภายใต้การดำเนินงานของ ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา ฯ ของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยพิธีการเชิญธงสถาบัน นำขบวนนักศึกษาใหม่เข้าสู่ห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์ , การแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้แก่นักศึกษาใหม่เพื่อให้เกิดความรู้จัก ความคุ้นชินซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังมีในส่วนของกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ "ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ สู่ช่อเสม็ดขาว 65 " จากอาจารย์แต่ละสาขาประกอบไปด้วย ผศ.ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ , ดร.ดุสิตพร  ฮกทา สาขาวิชาการท่องเที่ยว , ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง สาขาวิชาการบัญชี , อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ในหัวข้อการเสวนานี้ได้ให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่นักศึกษาเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

Date: 
Friday, July 1, 2022 - 17:00