• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับรองผลการประเมินศักยภาพและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว(รูปแบบออนไลน์)

โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)

ในกิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) 

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00 - 16.00 น.

Date: 
Friday, February 18, 2022 - 16:15