• ภาษาไทย
    • English

วิทยาลัยการโรงแรม ฯ มทร.ตรัง ปักธงให้ความรู้คู่ชุมชนชายฝั่ง เพื่อการท่องเที่ยวยุคใหม่ 

ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ และอาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ในกิจกรรมย่อยที่ 2.4 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ กิจกรรมย่อยที่ 3.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยในครั้งนี้มีตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมจากตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว และตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
     กิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดอบรมความรู้ ณ ศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ศูนย์ภาคใต้อันดามัน) ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่” โดยอาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย ที่ให้ผู้เข้าร่วมนำจุดเด่นของแต่ละชุมชนมาออกแบบตารางการท่องเที่ยว เพื่อนำไปปรับใช้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนชุมชนแห่งนั้น ๆ รวมถึงหัวข้อเรื่อง “กฎหมายการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็ง”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินทร์ สังขดวง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจของการนำเที่ยวชุมชนอย่างให้ถูกต้อง ไม่ขัดกับหลักกฎหมายที่มีอยู่ในประเด็นดังกล่าว โดยการบรรยายทั้งสองหัวข้อผู้รับร่วมโครงการได้รับความรู้ในประเด็นตามหัวข้อไปอย่างเต็มที่
     รวมถึงกิจกรรมการศึกษาดูงานจากชุมชนต้นแบบ ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ดำเนินหน้าที่วิทยากรบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “การสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิถีชุมชนชายฝั่ง” รวมถึงยังได้มีโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับผู้จัด และตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย
     “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางผู้จัดอยากให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางการทำงานเพื่อการท่องเที่ยวที่มาจากความต้องการของชุมชนเองเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในกลุ่ม โดยมีสถาบันการศึกษาช่วยดูแลและอำนวยความสะดวก นั่นจึงเป็นเหตุผลในการจัดกิจกรรมขึ้นที่ศูนย์ภาคใต้อันดามัน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของทางวิทยาลัย ฯ เพื่อให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะผลักดันการท่องเที่ยวให้ก้าวไปข้างหน้าเสมอ” อาจารย์สิริปุณยา ไกรเทพ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ กล่าว
รูปเพิ่มเติม : อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ

Date: 
Thursday, June 9, 2022 - 09:00