• ภาษาไทย
    • English

การถ่ายทอดองค์ความรู้ อันมุ่งเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่

อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ หัวหน้าผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย และอาจารย์ สิริปุณยากร ไกรเทพ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ฝั่งอันดามัน ในกิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานและประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมย่อยที่ 2.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ อันมุ่งเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบูรณการการศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามันและเพิ่มมูลค่า และเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ในพื้นที่ชุมชนการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันที่มีจุดเด่น ต่างกันออกไปในแต่ละชุมชน ประกอบด้วย ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีหัวข้อการอบรม: “การยกระดับฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็ง : ผ่านกลุ่มสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึกกลุ่มมุสลิมมะปะเหลียน”ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมีหัวข้อการอบรม: “การยกระดับฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็ง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึกกลุ่มน้ำตาลจากชุมชนท่าตาเซะ”ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ หัวข้อการอบรม: “การยกระดับฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็ง : ผ่านกลุ่มสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพชุมชนบ้านถ้ำเสือ”ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันมาภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ที่ทางวิทยาลัยฯ รับหน้าที่ดูแลศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ศูนย์ภาคใต้อันดามัน)" อีกด้วย
ที่มาและภาพข่าว : อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ

Date: 
Monday, May 23, 2022 - 14:30