• ภาษาไทย
    • English

คณะกรรมการประจำ


 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประธานกรรมการ

 

 

 

ดร.จตุพร ฮกทา
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

กรรมการ

 

 


 

ดร.ดุสิตพร ฮกทา
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

 กรรมการ

 

 


 

ผศ.ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์
 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 กรรมการ

 

 


 

อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ
 หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 กรรมการ

 

 

 

 

อาจารย์ชยนรรจ์  ขาวปลอด 
หัวหน้าหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

กรรมการ

 

 


 

อาจารย์กัลยาณี  ยุทธการ
 กรรมการ

 


 

ผศ.สุภาพร เจริญสุข
 กรรมการ

 


 

อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์
 กรรมการ

 

 

 

นายจักราวุธ ชำนาญเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


 

ผศ.ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


 

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


 

นายกรวิทย์ ช่วยดู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


 

 

 อาจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์

เลขานุการ