• ภาษาไทย
  • English

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2549 โดยเริ่มจากที่แผนการท่องเที่ยวภาควิชาการจัดการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในจังหวัดตรัง ที่ผลิตบัณฑิตสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตสาหกรรมประมงการจัดการประมง และวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในปี พ.ศ.2542 ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการท่องเที่ยว โดยใชหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก) ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

 • พ.ศ.2546 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกการท่องเที่ยวโดยใช้หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • พ.ศ.2542-2546 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการท่องเที่ยวโดยใช้หลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
 • พ.ศ.2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) โดยใช้หลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากร
 • พ.ศ.2548 มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในภาคใต้ของประเทศ  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะด้าน ต่าง ๆ
 • ​พ.ศ.2549 เปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มเติม  2  หลักสูตร  ประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และใน วันที่  27 พ.ย. 2549 ได้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 1180 หน้า 27 จัดตั้งส่วนราชการ มทร.ศรีวิชัย  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • ​พ.ศ.2550 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้หลักสูตรของ มทร.ศรีวิชัย    
 • พ.ศ.2551-2554 ขอใช้หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ขอใช้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี
 • พ.ศ.2555-2558  จัดทำหลักสูตรใหม่  1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • พ.ศ.2559 ปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

 • พ.ศ.2560 ปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวและจัดทำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี