• ภาษาไทย
    • English

ขยายมาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Date: 
Monday, August 30, 2021 - 16:00