• ภาษาไทย
    • English

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 (วันนี้) ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอบหมายให้ ดร.จตุพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในการประชุมการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) นำโดย คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา พร้อมคณะทำงาน ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลและพูดคุยแลกเปลี่ยน ถึงแผนการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา อาทิ การจัดเวลาเรียน , การออกฝึกประสบการณ์ และแนวทางการสร้างอาชีพให้นักศึกษาในอนาคต รวมถึงประเด็นการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566 ที่ใกล้จะถึงนี้ นอกจากนั้นทางคณะฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา ฯ ยังได้พบปะกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยน และให้ความรู้ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ” โดยคุณพูลสิทธิ์ ท่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายอุดมศึกษ

Date: 
Wednesday, November 23, 2022 - 09:45