• ภาษาไทย
    • English

สูตรบัญชีบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

วันนี้ 20 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการบัญชี ได้ดำเนินการปรับปรุงและวิพากษ์พัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ดร.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ดร.ลมุล เกยุรินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยอาจารย์สาวิตรี สมบูรณ์จันทร ตัวแทนสภาวิชาชีพการบัญชี ร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรพร้อมกับคณะกรรมการสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งนำเสนอโดย ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง บรรยากาศการวิพากษ์หลักสูตรค่อนข้างเป็นกันเอง และได้ข้อเสนอแนะต่างๆ มากมาย สามารถนำไปปรับปรุง พัฒนา ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันและเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป ผ่านระบบการวิพากษ์หลักสูตรรูปแบบออนไลน์ Google Meet

Date: 
Friday, August 20, 2021 - 14:00