• ภาษาไทย
    • English

งานพัฒนานักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่า “เส้นทางสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล” โดย รุ่นพี่ศิษย์เก่า

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ภาพบรรยากาศกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่า โดย งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ณ ห้องประชุม รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ภายใต้กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล” โดย รุ่นพี่ศิษย์เก่า นางสาวศศิตา เพ็ญพอรู้ ศิษย์เก่า จากสาขาบริหารธุรกิจ , ว่าที่ร้อยตรีอินทรเดช สมาธิ จากสาขาวิชาการท่องเที่ยว และนางสาววรมน สร้างเหมาะ จากสาขาวิชาการบัญชี ดำเนินรายการ โดย นางสาวนางสาวอภิภาวดี หมันการ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

Date: 
Saturday, September 16, 2023 - 04:30