• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อรับตรงอิสระ 3.1

ข้อมูล : https://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/Walkin_Passexam.pdf?fbclid=IwAR2GAcZCaWYoBoVxIeJhmkYokAQmSYbQbMBK-7_caGnssDSf-jyVomvqCE4
 

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

1. ทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2565 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/ยืนยันสิทธิ์

2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทางแอพพลิเคชันทุกธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2565 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

3. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

 

 

Date: 
Friday, March 4, 2022 - 09:45