• ภาษาไทย
    • English

โครงการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 (วันนี้) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดำเนินโครงการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรม แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย (อาคาร B) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “ ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ ” โดยคุณรัฐจินันท์ เทพสุริวงศ์ ผู้เขียนหนังสือชื่อ “ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ” และคุณณลิสลา ทิพย์ประเสริฐสิน ผู้จัดการร้าน May I Café ที่ได้ให้ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล อันจะช่วยเพิ่มทักษะความสามารถก่อนออกฝึกประสบการณ์กับทางผู้ประกอบการที่ใกล้จะถึงนี้
------------------------------------------
ที่มา : อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ

Date: 
Tuesday, March 14, 2023 - 16:45