• ภาษาไทย
    • English

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมกับ โรงเรียนคันธพิทยาคาร เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

วันที่ 15 กันยายน 2566 (วันนี้) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ร่วมดำเนินกิจกรรม English Camp โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จากโรงเรียนคันธพิทยาคาร อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง ณ อาคารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งน้อง ๆ นักเรียน ออกเป็น 3 กลุ่มในการทำกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีบทบาทมากขึ้นในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การรับชมสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปของนักเรียนกลุ่มนี้

-----------------------------------

ที่มา : ผศ.สุภาพร เจริญสุข ภาพข่าวเพิ่มเติม : ผศ.ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์

Date: 
Saturday, September 16, 2023 - 04:15