• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วม กิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2560 ซึ่งได้กำหนดให้มีการสอบ RMUTSV TEST ให้แก่นักศึกษา ปีละ 4 ครั้ง โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบครั้งแรกและสามารถนำความรู้ที่จากอบรมดังกล่าวไปพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ช่วยเชี่ยวชาญ จากสาขาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ 


 

Date: 
Friday, October 1, 2021 - 09:45