• ภาษาไทย
    • English

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจับจีบผ้าเพื่อตกแต่งเบื้องต้น

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในรายวิชาวิถีการบริโภคเพื่อการท่องเที่ยว การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีอาจารย์อมรรัตน์ สุทธิธรรมานนท์ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ในหัวข้อ “เทคนิคการจับจีบผ้าเพื่อตกแต่งเบื้องต้น” ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณอนุรักษ์ จิตรบุญ ศิษย์เก่าของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านจับจีบผ้าเพื่อตกแต่งสถานที่ ได้มีโอกาสมาให้ความรู้แก่นักศึกษารุ่นน้องซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เทียบโอน 1 และเทียบโอน 2 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์จริง เน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ พร้อมส่งเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
ที่มาและภาพข่าว : อาจารย์อมรรัตน์ สุทธิธรรมานนท์
เรียบเรียง : หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Date: 
Friday, January 20, 2023 - 16:15