• ภาษาไทย
    • English

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ของโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2565ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ของโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ร่วมกับคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้อง Co-Working Space.
     การประชุมในครั้งนี้มีจัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้า ในส่วนของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ การสำรวจความพร้อมของพื้นที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการปรับใช้เทคโนโลยีกับการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนชนเป้าหมาย รวมถึงวางแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
     โดยท่านผู้อำนวยการ ฯ ได้ร่วมให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ และกระบวนการทำงานในแต่ละส่วน เพื่อให้การดำเนินงานนั้นสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนการท่องเที่ยวชายฝั่งได้ตามความมุ่งหมายของโครงการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น .

Date: 
Thursday, June 9, 2022 - 13:15