• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ “ครูในดวงใจ” ที่ศิษย์มีความประทับใจ

“ครูในดวงใจ” ที่ศิษย์มีความประทับใจ

ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความดีกับ 

อาจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ

ซึ่งได้รับโล่เชิดชูเกียรติแก่ครูในดวงใจ ในงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 จากท่าน ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง โดยได้รับคัดเลือก “ครูในดวงใจ” ที่ศิษย์มีความประทับใจ ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยการสำรวจจากนักศึกษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครูและให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู - อาจารย์ 

Date: 
Thursday, July 30, 2020 - 15:15