• ภาษาไทย
    • English

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
*****วัน เวลา และกำหนดการอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง***** 

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

Date: 
Tuesday, December 27, 2022 - 13:30