• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.หฤทัย เจือเพ็ชร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.หฤทัย เจือเพ็ชร ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในงาน RMUTSV Open House  ๒๐๑๘  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

ขอขอบคุณภาพจาก น.ส.หฤทัย เจือเพ็ชร

Date: 
Thursday, February 15, 2018 - 13:45