• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานใน  "การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 อาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง (หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว), อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว และ ผศ.ดร. ธนินทร์ สังขดวง ได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานใน  "การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th Hatyai National and International Conference)"  ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ระบบ GOOGLE MEET เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป (อ้างอิงจากรายละเอียดการประชุม https://www.hu.ac.th/conference/) โดยในการนี้  ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาของทางวิทยาลัยฯ ทุกท่านตามข้างต้น ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย ระดับชาติ 2 ผลงาน และระดับนานาชาติ 1 ผลงาน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง  ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ในระดับชาติ หัวข้อ "การศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดตรัง ตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน"
2. อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ในระดับชาติ หัวข้อ "ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารสตรีทฟู๊ดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา"
3. ผศ.ดร. ธนินทร์ สังขดวง ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ในระดับนานาชาติ หัวข้อ "Barriers To Local Residents, Participation in Coastal Tourism Development in Trang Province"
กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทางด้านผู้เสนอผลงานวิจัย รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสในการถ่ายองค์ความรู้ที่ได้ทำการศึกษา เก็บรวบรวมมาเป็นงานวิจัยดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมในครั้งนี้
ที่มา : อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง

Date: 
Thursday, May 12, 2022 - 15:30