• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Tech)

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง ขอแสดงความยินดีกับผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มาสก์บอลสปาหน้า (The Facial mask ball : Herbal Heal Mask 3 in 1) รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Tech) โดยมีสมาชิกในทีม นางสาวมนรดา ธนพัฒน์ศิริ , นายผดุงเดช ศรนิรันด์ นางสาวสุพรรษา เกตุแก้ว และนางสาวเนตรทราย ทำนักผล นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 กำกับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ 
และอาจารย์อมรรัตน์ สุทธิธรรมานนท์ โครงการประกวดแข่งขันผลงานผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
--------------------------------

Date: 
Friday, August 11, 2023 - 13:30