• ภาษาไทย
    • English

แนวทางการปฏิบัติการฝึกทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

1.นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 ที่ทางคณะ/วิทยาลัยจัดขึ้น ตามวันเเละเวลาที่ทางคณะ/วิทยาลัย กำหนด 

2. นักศึกษาเข้าฝึกทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)                                                             

เข้าฝึกทดสอบ ได้ที่ :: https://lms59.rmutsv.ac.th/ (คลิกเข้าฝึกทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล IC3)  

 

คำชี้แจง : นักศึกษาจะต้องทำแบบฝึกทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
2.1 แบบฝึกทดสอบมีจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
2.2 เวลาในการทำแบบฝึกทดสอบ 60 นาที 
2.3 เกณฑ์ผ่านการวัดผล นักศึกษาจะต้องได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 80 

2.4 นักศึกษาสามารถทำแบบฝึกทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำแบบฝึกทดสอบ 

2.5 นักศึกษาสามารถทำแบบฝึกทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดในปฎิทิน 

 

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรมเครือข่าย 
3.1 โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 1160 -1163 
3.2 โทรศัพท์ 0-7431-7146 
3.3 IPPHONE 3915,3920,3921,3922 

3.4 Facebook :: RMUTSV.ARIT 

ที่มา : https://ic3.arit.rmutsv.ac.th/content/030522/187?

Date: 
Wednesday, June 1, 2022 - 16:15