• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาของวิทยาลัยการโรงแรม ฯ ได้ถูกรับรองโดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาของวิทยาลัยการโรงแรม ฯ ในโอกาสการได้ถูกรับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ 


เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204061 เรื่อง "นวัตกรรมการสื่อความหมายเพื่อกิจกรรมดำน้ำ: บริบทนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว”  โดย นางสาวศศิภา คลองรั้ว
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204068 เรื่อง "แผ่นพับอัจฉริยะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง”  โดย นางสาวศิริธร ศรีจันทร์ทอง

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย
http://asu.rmutsv.ac.th/system/student/index.php
ที่มา : งานทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย

Date: 
Wednesday, June 15, 2022 - 15:30