• ภาษาไทย
    • English

เพชรอันดามัน ได้รับรางวัลนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้ เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104041 เรื่อง "เพชรอันดามัน”โดยมี นางสาวสโรชา สุดาทิพย์ ,นายธีรวัฒน์ กรมเมือง,นางสาวธิดารัตน์ พรหมณ์บัวทอง,นางสาวผกาพรรณ คนเที่ยง, และนางสาวธารารัตน์ สุวรรรรัตน์


 

Date: 
Tuesday, October 12, 2021 - 15:45