• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน “Job Interview ทักษะการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์”

สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน “Job Interview ทักษะการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา... สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง โดยมีอาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เสริมการเรียนการสอน “Job Interview ทักษะการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์” ผ่านการบูรณาการรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาสำหรับการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมการจำลองการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้เกิดประสบการณ์ โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสิน ประกอบด้วย อาจารย์พีรวิชญ์ สิงฆาฬะ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาสำหรับการท่องเที่ยว และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม Tourism Challenge) , อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยว) และคุณฌัชฌาภรณ์ นุชน้อย(ศิษย์เก่าสาขาวิชาการท่องเที่ยว , เจ้าของและผู้จัดการร้าน Cooking Mate) ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว -----------------------------------

ที่มา : Tourism Challenge Club ภาพข่าว : คุณนิวัฒน์ นุ่นชูผล.

Date: 
Wednesday, September 13, 2023 - 05:15