• ภาษาไทย
    • English

งานวิชาการและวิจัย ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และหลักสูตรเทียบโอน ปี 2 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 "

  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 , สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 และบัญชีเทียบโอน ปี 2
  • วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว เทียบโอน ชั้นปี 2 , สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสานานาชาติ ชั้นปี 4 และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ชั้นปีที่ 4

ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย (อาคาร B)
*เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 12.30 น.*

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความพูดว่า "RUTS Tourism မ်းဖှာစာသျုးချိုတ Tourism Ioursi MACHE 한불아다이Y볼십 Fourism LA งานวิชาการและวิจัย หน่วยทะเบียนและวัดผล กิจกรรมแลกเปลี่ยน ลี่ยน เรียนรู้เพื่อ เตรียมความพร้อม ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ល ห้องประชุมหญ้าทะเล อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเกี่ยว วันพุธ ี9 พฤศจิกายน 2565 และ วันพุธที่ ក7 ธันวาคม 2565 9 พฤศจิตายน 2565 การท่องเที่ยวปี 4 การบัญชีปี4 4 การบัญชี เทียบโอนปี 2 7 พันวาคม 2565 การท่องเที่ยว เทียบโอนปี 2 การจัดการนวัตกรรมการค่าปี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อารสื่สารนาชาต 4 www CHT.RMUTSV.AC.TH/ -เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เวลา 12.30 и.- f CHTRMUTSV cHT CHANNEL J CHTRUTS"

Date: 
Thursday, October 27, 2022 - 14:15