• ภาษาไทย
    • English

วิทยาลัยการโรงแรม ฯ มทร.ตรังจับมือ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปลุกสำนึกควารับผิดชอบต่อธรรมชาติ แก่นักศึกษาให้ความรู้การนำเที่ยวรักษ์โลก

วันที่ 10 มีนาคม 2566  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง มอบหมายอาจารย์จุติมา บุญมี ดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรม "ศึกษาเรียนรู้การจัดการพื้นที่ภายใน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า ไหมเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง" ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ในกลุ่มเรียนที่ 1 และ 2 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรังโดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ที่ได้มาให้ความรู้ในการจัดการพื้นที่ภายใน รวมถึงทรัพยากรที่ทางอุทยานมีหน้าที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับผลักดันการท่องเที่ยว ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านอาจารย์ผู้สอนได้ให้ข้อมูลในส่วนของแนวคิดและวัตถุประสงค์ความว่า “เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องตามปรัชญาของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาไปสู่นวัตกรรมจากรายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนได้เชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปต่อยอดในการทำงานของตนในอนาคต.
------------------------------
ที่มา : อาจารย์จุติมา บุญมี

Date: 
Monday, March 13, 2023 - 03:00