• ภาษาไทย
    • English

ประชุมพิจารณาปรับปรุงในการจัดทำหลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและไมซ์ (MICE)

-เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาปรับปรุงในการจัดทำหลักสูตร ร่วมกับคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้อง Co-Working Space. การจัดการประชุมมีขึ้นเพื่อทำการวางแผน และเตรียมความพร้อมในการสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและไมซ์ (MICE) ในรูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) ของทางวิทยาลัยฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในงานโรงแรมหรือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ที่จะนำเสนอแก่คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน.

Date: 
Thursday, June 9, 2022 - 16:15