• ภาษาไทย
    • English

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนจัดรายการนำเที่ยว และการบริการสู่ความเป็นเลิศ

ทางสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นความสำคัญ และความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนเขาหลัก จึงจัดกิจกรรมการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรังอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เหมาะสมกับชุมชน และส่งเสริมความรู้จิตวิทยาการบริการด้านการท่องเที่ยว

Date: 
Monday, September 17, 2018 - 13:15