• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สาขาบริหารธุรกิจ เห็นความสำคัญด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีต้นทุน เพื่อให้ประชาชน กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นทุนสามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการเรียนเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

Date: 
Monday, September 17, 2018 - 13:30