• ภาษาไทย
    • English

การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นความสำคัญ และความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนเขาหลัก จึงจัดกิจกรรมการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรังอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยโดยมีการบริหารจัดการโดยชุมชน ถือว่าเป็นชุมชนตนแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยังคงเน้นการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด จังหวัดตรังและสร้างสื่อและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเขาหลัก

Date: 
Monday, September 17, 2018 - 13:45