• ภาษาไทย
    • English

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโฮมสเตย์โดยชุมชน (Homestay Management by Khao Lak Community)

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นความสำคัญ และความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนเขาหลัก จึงจัดกิจกรรมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโฮมสเตย์โดยให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง โดยมีพี่เลี้ยงจากเครือข่าย หน่วยงานทางภาครัฐ และสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมเพื่อให้ความรู้การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Homestay)และเพื่อศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการธุรกิจโอมสเตย์ทางภาคใต้

Date: 
Monday, September 17, 2018 - 13:45