• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาเข้ารับรางวัลจากการประกวด "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”

วันที่ 17 กันยายน 2561 นักศึกษาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้ารับรางวัลจากการประกวด "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากผลงานโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลเพื่อพะยูน ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง.กปร.) กรุงเทพมหานคร

Date: 
Monday, September 17, 2018 - 15:00