• ภาษาไทย
    • English

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทำบันทึกข้อตกลงกับ ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง

     วันที่ 11 ธันวาคม 2561 หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมการลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับชุมชนเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นฯ
    กิจกรรมการลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นในครั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม และความสำคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้นโยบาย “1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นฯ ทั้งสิ้น 12 คณะ และ 3 วิทยาลัย และ 15 ชุมชนในส่วนของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทำบันทึกข้อตกลงกับ ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง

cr.หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย

 

Date: 
Wednesday, December 12, 2018 - 10:15