• ภาษาไทย
    • English

รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย

รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2562

  • ส่งใบสมัครได้ที่

หน่วยกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา สำนักนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ตั้งแต่ วันนี้ - วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

  • ระเบียบการรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

1. คุณสมบัติของผู้รับสมัคร

1.1 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
1.2 ไม่เป็นนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตั้งแต่ขั้นภาคทัณฑ์ หรือสูงกว่า
1.3 ไม่เป็นสมาชิกและดำรงตำแหน่งในสภานักศึกษา

2. หลักฐานที่ใช้ประกอบในการรับสมัคร

2.1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.4 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2.5 รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

วันที่ 1 – 21 ธันวาคม 2560

4. สถานที่รับสมัคร

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Date: 
Tuesday, December 18, 2018 - 13:30