• ภาษาไทย
    • English

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ให้แก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง Google Apps Google Classroom เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการเรียนต่อไป 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/62A4eeQ2jNyteIJ53

 

Date: 
Tuesday, December 18, 2018 - 14:00