• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่บริการแนะแนวการศึกษาต่อฯ

อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง พร้อมกับ อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง และอาจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง ลงพื้นที่บริการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดปัตตานี

Date: 
Tuesday, December 25, 2018 - 09:15