• ภาษาไทย
    • English

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 

"วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสวรรค์เศรษฐกิจและสังคม"
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 15 กุมภาพันธ์ 2562

https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/index.php

Date: 
Wednesday, January 2, 2019 - 10:30