• ภาษาไทย
    • English

งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์พายุในพื้นที่ภาคใต้

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
งดการเรียนการสอนเนื่องจากส
ถานการณ์พายุในพื้นที่ภาคใต

 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร .ปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมแก้ไขสถานการณ์ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

Date: 
Friday, January 4, 2019 - 10:45