• ภาษาไทย
    • English

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 
ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง

ที่มา : เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 

Date: 
Monday, January 7, 2019 - 13:30