• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ออกรายการเที่ยวหาเรื่อง ออกอากาศทาง mcot.net

ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หนึ่งในทีมวิจัย เล่าว่า เส้นทางชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียนมีต้นทุนเรื่องแหล่งท่อเที่ยว ในการเที่ยวหาเรื่อง โดยออกอากาศทาง Mcot.net ซึ่งเป็นโครงการการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเขตลุ่มน้ำปะเหลียน” จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือกันจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างมูลค่าแหล่งท่องเที่ยว
 
ที่มา : https://www.posttoday.com/travel/572526

 

Date: 
Monday, February 11, 2019 - 11:00