• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์อรอนงค์ อำภา ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย "ระดับดีเยี่ยม"

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรอนงค์ อำภา อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย(Oral Presentation) "ระดับดีเยี่ยม" 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ณ โรงแรมอวานี่ ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Date: 
Friday, March 1, 2019 - 10:30