• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอภาค “บรรยายดีเด่น” งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอภาค “บรรยายดีเด่น” ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ บทความเรื่อง “ขีดความสามารถในการรองรับและผลกระทบจากการท่องเที่ยวของเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา” ผู้นำเสนอ นางสาววันวิสาข์ พลอย อินสว่าง จาก วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Thursday, July 4, 2019 - 09:30