• ภาษาไทย
    • English

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การกํากับและการ บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

“การกํากับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง

COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น 2 

Date: 
Monday, June 29, 2020 - 10:30