• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตร "พัฒนาบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ" รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์โครงการ:พัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ หลักสูตร "พัฒนาบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ" รุ่นที่ 2

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.เป็นนักวิจัย อาจารย์ มทร.ศรีวิชัยเท่านั้น
2.ต้องมีบทความวิจัยฉบับร่าง(Draft)เป็นอย่างน้อย
3.ต้องพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ TCI ฐาน1 หรือ ISI ระดับชาติและนานาชาติเท่านั้น
4.จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักวิจัยที่ได้แนบบทความวิจัยในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
5.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.rmutsv.ac.th/info2

Date: 
Wednesday, April 22, 2020 - 16:15