• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 อาจารย์ชยนรรจ์ ขาวปลอด หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เปิดกล่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์ ณ ห้อง ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี อาจารย์วิทยา ตู้ดำ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อฝึกทักษะการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ่านสื่อโซเซียล และเทคนิคการถ่ายวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ

ภาพและข่าวโดย : ดวงพร ง่วงสน นักประชาสัมพันธ์สำนักงานวิทยาเขตตรัง
.

Date: 
Sunday, August 16, 2020 - 10:00