• ภาษาไทย
    • English

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว #ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน ประกอบด้วย

  • นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน
  • นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน
  • นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

เข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา และสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย

#สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ให้ใช้ผลการตรวจรายงานตัว

#หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าตรวจสุขภาพในวันและเวลาดังกล่าว หากแต่มีเหตุจำเป็นจริงๆ จะต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และดำเนินการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐ โดยชำระค่าใช้จ่ายเองและนำผลการตรวจส่งงานพัฒนานักศึกษาฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

#ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาจึงขอให้ทุกคนเข้ารับการตรวจโดยพร้อมเพรียงกัน
#งานพัฒนานักศึกษาฯเพื่อนักศึกษา 

No photo description available.

ที่มา : งานพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/CHTstudentaffairs/photos/a.204079946601963/1229150740761540/?type=3&theater

Date: 
Wednesday, August 26, 2020 (All day)