• ภาษาไทย
    • English

คณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำทีมโดยนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ห้อง 63205 อาคาร 63  โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาพ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

Date: 
Monday, August 31, 2020 - 20:30